Met welke externe partners kan ik een samenwerkingsverband aangaan?

Een externe (derde) partner is een persoon of organisatie al of niet uit de buurt die je relevant vindt voor het realiseren van de doelstellingen bij het samenwerkingsinitiatief. Deze externe (derde) partner is niet ingeschreven in het personeelsbestand en verbonden aan de school of academie. Een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar kunnen mogelijke partners zijn die het initiatief een extra duw in de rug geven en de lokale inbedding versterken. 

Een externe partner toevoegen aan een kunstkuurtraject is niet verplicht. Toch kan het inhoudelijk een grote meerwaarde betekenen voor een Kunstkuurtraject.

De externe partner kan een mooie aanvulling zijn op een kunstkuur-project doordat hij extra expertise binnen brengt op maat van het project. Bekijk de externe partner als een middel om extra de doelen van kunstkuur te bereiken:

- Lokaal duurzaam effect: door samen te werken met een lokale partner kan je je netwerk uitbreiden

- Toeleiding: op maat van je doelpubliek, welke partner kan een rol spelen in het stimuleren van kinderen om meer deel te nemen aan cultuurparticipatie, ook buiten de school (zij het een DKO of amateurkunstenvereniging)

- Cultureel bewustzijn en expressie: welke externe partner kan expertise toevoegen op maat van de noden van jouw school

Wie ?

2 participatie-instellingen die enerzijds de verhoging en verbreding van de participatie en anderzijds vernieuwing en verdieping van de participatie van kansengroepen beogen zijn.

- CultuurNet Vlaanderen vzw

Je kan cultuurpartners vinden op de website van cultuurkuur.be. Je kan via een filter je criteria ingeven.

Musea, cultuurcentra en gemeenschapscentra maar ook bibliotheken, academies en bioscopen kunnen zich registreren als culturele bestemming .

Deze bestemmingen engageren zich om een school gastvrij te ontvangen en hen wegwijs te maken in hun culturele en educatieve werking.

Demos ondersteunt op verzoek en denkt mee met het tot stand brengen of mogelijk maken van particuliere sociaal-artistieke, sociaal-sportieve en cultuurparticipatieprojecten voor kansengroepen.

andere

Arktos en uit de marge geven advies om op maat te werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren 

- Het kinderrechtencommissariaat ontwikkelde een inspiratiebundel rond kinderrechten en participatie.