Kunstkuur administratieve informatie

Gedurende drie schooljaren deelt een leraar uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer binnen een school voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instellingen hoger onderwijs. Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken worden. Alle partijen werken een samenwerking uit op maat van de school. In hoofdstuk 8 van het niveaudecreet van deeltijds kunstonderwijs vind je uitgebreide info over de regelgeving en de te bereiken doelen terug over deze lokale samenwerkingsinitiatieven tussen academies en scholen.

Puntenenveloppe 2019: resterende punten.

Er zijn 13 punten uit de puntenenveloppe van vorig jaar die niet werden toegekend. 

Kunstkuur – AGODI (regelgeving personeel en werkingsmiddelen)

AGODI zal de werkingsmiddelen midden november overmaken op het rekeningnummer dat in de aanvraag is vermeld. Hoewel een financieel verslag niet is vereist vragen we je de bewijsstukken bij te houden voor een controle ter plaatse door de verificatie. AGODI kan steeds een controle op de aanwending van deze middelen uitvoeren. De bewijsstukken dienen daarom gedurende zeven jaar ter beschikking te worden houden. Je kan contact opnemen met Fé Verdievel voor eventuele vragen (telefonisch bereikbaar op nummer 02/553.00.13).

Wat betreft de toegekende punten in salarisschaal gebeurt ook daar de afhandeling vanuit AGODI.  Meer informatie i.v.m. de aanstelling van personeelsleden vindt u alvast hieronder: 

Contact

Elektronische zendingen:

de dossierbeheerder van uw werkstation

Principes:

Mieke Quintens, tel: 02/553.92.80, mieke.quintens [at] ond.vlaanderen.be

 

De academies zullen dit personeelslid moeten melden met een specifieke vakcode voor deze projecten. Voor dit vak zijn er geen afzonderlijke bekwaamheidsbewijzen. Dit vak moeten zij dan gelijkstellen met één van de bestaande vakken. De vakcode die gebruikt dient te worden is 00000698.

Tijdelijke aanstelling

De aanstelling is altijd als tijdelijk personeelslid.

Vast benoemde personeelsleden kunnen een verlof tijdelijk andere opdracht nemen om in het kunstkuurproject te presteren of kunnen dit als bijkomende tijdelijke opdracht uitoefenen. De cumulatieregelgeving geldt ook voor de prestaties in de kunstkuurprojecten

TADD

Het schoolbestuur is vrij om te beslissen of ze een personeelslid met TADD-recht aanstellen in het kunstkuurproject. TADD-gerechtigde personeelsleden kunnen de aanstelling niet opeisen.

De dienstanciënniteit verworven in het gelijkstellingsvak telt mee voor het opbouwen van de dienstanciënniteit voor het verwerven van het recht op TADD.

Vaste benoeming

De uren in het kunstkuurproject kunnen niet vacant verklaard worden.

Vaste benoeming is dan ook niet mogelijk,  net zomin als een affectatie of mutatie van een vast benoemd personeelslid.

TBSOB

De verplichtingen vanuit de regelgeving over TBSOB zijn niet van toepassing.

Het schoolbestuur kan een personeelslid dat ter beschikking gesteld is wegens ontstentenis van betrekking op vrijwillige basis reaffecteren of weder te werk stellen.

Bekwaamheidsbewijzen

Op basis van het gelijkstellingsvak wordt vastgesteld welk bekwaamheidsbewijs en salarisschaal het personeelslid heeft voor dit vak.

Van belang is om een gelijkstellingsvak te kiezen waarvan de salarisschaal overeenstemt met deze die vermeld is in uw aanvraagdossier.

Ambt

De aanstellingen zijn enkel mogelijk in het ambt van leraar.

Vakken

De aanstelling gebeurt in het vak met de vakcode 698 voor ‘tijdelijk project- dko’. Dit vak stelt u gelijk met één van de bestaande vakken in het deeltijds kunstonderwijs. Op basis van dit gelijkstellingsvak zal het personeelslid betaald worden. 

Schooljaarbasis

De leraar wordt op schooljaarbasis aangesteld. De aanstelling spreidt u dus uit over een aanstelling die loopt vanaf 1 september tot 30 juni. Voor de verdeling van de toegekende uren over het volledig schooljaar, gaat u uit van een schooljaar dat 40 weken telt.

Voorbeeld:

Voor een pakket van 280 lestijden, kan u een leraar van 1 september tot 30 juni voor 7 lestijden per week aanstelling.

Voorbeeld RL-1

Een leraar is aangesteld voor 3/22 in het kunstkuurproject. Op basis van deze aanstelling geeft dit personeelslid ‘domeinoverschrijdende initiatie MWD’.

In de RL-1 vult u altijd de vakcode voor tijdelijk project dko in. Dit is vakcode 698. Daarnaast vult u het gelijkstellingsvak in. Het personeelslid moet een vereist, voldoende geacht of ander bekwaamheidsbewijs hebben voor het aanstellingsvak.

RL-1: 3/22 ‘tijdelijk project dko’ (vakcode 698) gelijkgesteld met ‘domeinoverschrijdende initiatie MWD’ (vakcode 1456), ato 2

 

Puntenenveloppe

Aanvragen moeten ingediend worden vanaf  1 december  tot en met 15 februari .

Elke academie en elke school voor basis-, secundair of instelling voor hoger onderwijs kan verschillende aanvragen voor een samenwerkingsinitiatief indienen.

Het dko krijgt een extra puntenenveloppe voor een personeelslid. Het schoolbestuur van de academie organiseert daartoe tijdelijke betrekkingen in het ambt van leraar om de opdracht te vervullen. In deze uren kan niet benoemd worden, de opdracht telt mee als dienstanciënniteit. Je kan vanuit een tijdelijke opdracht, TADD of vaste benoeming worden aangesteld. Een vastbenoemde leerkracht kan via een TAO aan de slag in Kunstkuur. 

De leeractiviteiten worden tijdens de lesuren op de school uit het leerplichtonderwijs of de instelling van het hoger onderwijs gepresteerd. Hierin zijn ook uren voor overleg en reflectie gerekend. Het puntenvolume per samenwerkingsinitiatief en het werkingsbudget is in verhouding bepaald door het aantal aangevraagde uren, met een maximum van 280 lestijden dat wordt toegekend aan de academie per schooljaar. Dit komt neer op gemiddeld 6 lestijden per week of 2 uur voor 3 klassen van gemiddeld 17 leerlingen.

Gelijkstellingsvak

De leerkrachten worden vanuit gelijkstellingsvakken aangesteld voor kunstkuur-uren. De directie die beslist welke personeelsleden in aanmerking komen voor een kunstkuur-traject, los van anciënniteit en al dan niet vaste benoeming. Ook vanuit welk vak (alle vakken zijn gelijkstellingsvakken) is te bepalen door de academie zelf.

Dat kan zijn binnen volgende barema’s volgens het uitvoeringsbesluit:

 

punten

1 uur opdracht salarisschaal 300      

5

1 uur opdracht salarisschaal 301

5

1 uur opdracht salarisschaal 302

5

1 uur opdracht salarisschaal 384

5

1 uur opdracht salarisschaal 501

7

1 uur opdracht salarisschaal 346

7

1 uur opdracht salarisschaal 347

7

 

Een uur opdracht resulteert in veertig leeractiviteiten van vijftig minuten op schooljaarbasis als vermeld in artikel 138 van het decreet van 9 maart 2018.

Een simulatie van een mogelijke berekening

Stel een leerkracht met een bachelordiploma wil aan de slag voor 2 uur in een vak van de 2de graad? Hoeveel punten vraag je dan? Wat is dan het minimum te bereiken leerlingen en het werkingsbudget?

lestijden voor 1 leerkracht met salarisschaal   300, 301, 302,384

punten

aanvraag

Minimum te bereiken leerlingen

Werkingsbudget 

40

5

1u./ week

8

€151,29

160

20

4u./week

30

€605,14

280

35

7u./week

53

€1059

 

Een leerkracht dans die je 4 uur per week of 8 uur tweewekelijks op je school wil aanstellen zal 20 punten bedragen voor een minimum van 30 leerlingen.

Een leerkracht muziek die aangesteld is voor 40 lestijden kan bijvoorbeeld voor 1 uur per week in een school.

Een leerkracht woord die 7 u. per week op school aangesteld is kan bijvoorbeeld voor 3 klassen van minimum 17 leerlingen ongeveer 2 uur per week aan de slag.

lestijden voor 1 leerkracht met salarisschaal  501, 346,347

punten

aanvraag

Minimum te bereiken leerlingen

Werkingsbudget 

40

7

1u./week

11

€151,29

160

28

4./week

42

€847,20

200

35

5u./week

53

€1059

 

De combinatie van vakken in alle graden, en verschillende salarisschalen,  is ook mogelijk. We willen duurzame aanwezigheid van de academieleraar op een school. Let er dus op dat er geen intensieve korte trajecten worden aangevraagd.

Er zijn tal van verschillende mogelijkheden te combineren. Je kan altijd zelf een voorbeeld aanmaken. Bij het inschrijvingsformulier is een interactieve calculator. Deze kan je gebruiken om opties te simuleren voor je je aanvraag indient. De punten van een aanvraag worden automatisch berekend op basis van de salarisschaal en het aantal uren van de personeelsleden die ervoor ingezet worden. De punten bepalen het aantal studenten dat minstens bereikt moet worden, en het maximale werkingsbedrag. Via deze link vind je voorlopig een hulp om al zelf een idee te krijgen van het minimum te bereiken leerlingen en het maximale werkingsbedrag.

 

 

PWB-reglementering

Een schoolbestuur kan ook via de formule van personeel ten laste van de werkingsmiddelen of van de eigen middelen (PWB) ervoor kiezen om een Kunstkuurtraject toch te laten doorgaan als er geen financiering mogelijk is vanuit Kunstkuur. Meer info hierover is te vinden in de omzendbrief ‘Aanwending van het werkingsbudget voor aanwerving van personeel van 15 oktober 2012, met referentie PERS/2012/08.

 

Werkingsbudget

 De academie kan het werkingsbudget aanwenden voor:

1° materiaalkosten;

2° vervoerskosten en uitrustingskosten voor het lokale samenwerkingsinitiatief;

3° een vergoeding voor externe partners;

4° toegangsgelden

Jaarlijks wordt dit budget uitgekeerd aan het begin van het schooljaar.

Verdere specifieke instructies van Agodi kan je hier terugvinden.