Kunstkuur administratieve informatie

Gedurende drie schooljaren deelt een leraar uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer binnen een school voor basisonderwijs of secundair onderwijs of instellingen hoger onderwijs. Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken worden. Alle partijen werken een samenwerking uit op maat van de school. In hoofdstuk 8 van het niveaudecreet van deeltijds kunstonderwijs vind je uitgebreide info over de regelgeving en de te bereiken doelen terug over deze lokale samenwerkingsinitiatieven tussen academies en scholen.

Puntenenveloppe 2020:  371 resterende punten.

Concrete en recente regelgeving vind je in de omzendbrief van AGODI.

Kunstkuur – AGODI (regelgeving personeel en werkingsmiddelen)

AGODI zal de werkingsmiddelen midden november overmaken op het rekeningnummer dat in de aanvraag is vermeld. Hoewel een financieel verslag niet is vereist, vragen we je de bewijsstukken bij te houden voor een controle ter plaatse door de verificatie. AGODI kan steeds een controle op de aanwending van deze middelen uitvoeren. De bewijsstukken dienen daarom gedurende zeven jaar ter beschikking te worden houden. Je kan contact opnemen met Fé Verdievel voor eventuele vragen (telefonisch bereikbaar op nummer 02/553.00.13).

 

Puntenenveloppe

Elke academie en elke school voor basis-, secundair of instelling voor hoger onderwijs kan verschillende aanvragen voor een samenwerkingsinitiatief indienen.

Het dko krijgt een extra puntenenveloppe voor een personeelslid. Het schoolbestuur van de academie organiseert daartoe tijdelijke betrekkingen in het ambt van leraar om de opdracht te vervullen. In deze uren kan niet benoemd worden, de opdracht telt mee als dienstanciënniteit. Je kan vanuit een tijdelijke opdracht, TADD of vaste benoeming worden aangesteld. Een vastbenoemde leerkracht kan via een TAO aan de slag in Kunstkuur. 

De leeractiviteiten worden tijdens de lesuren op de school uit het leerplichtonderwijs of de instelling van het hoger onderwijs gepresteerd. Hierin zijn ook uren voor overleg en reflectie gerekend. Het puntenvolume per samenwerkingsinitiatief en het werkingsbudget is in verhouding bepaald door het aantal aangevraagde uren, met een maximum van 280 lestijden dat wordt toegekend aan de academie per schooljaar.

Gelijkstellingsvak

De leerkrachten worden vanuit gelijkstellingsvakken aangesteld voor Kunstkuur-uren. De directie beslist welke personeelsleden in aanmerking komen voor een Kunstkuur-traject, los van anciënniteit en al dan niet vaste benoeming. Ook vanuit welk vak (alle vakken zijn gelijkstellingsvakken) wordt door de academie zelf bepaald.

Dat kan zijn binnen volgende barema’s volgens het uitvoeringsbesluit:

 

punten

1 uur opdracht salarisschaal 300      

5

1 uur opdracht salarisschaal 301

5

1 uur opdracht salarisschaal 302

5

1 uur opdracht salarisschaal 384

5

1 uur opdracht salarisschaal 501

7

1 uur opdracht salarisschaal 346

7

1 uur opdracht salarisschaal 347

7

 

Een uur opdracht resulteert in veertig leeractiviteiten van vijftig minuten op schooljaarbasis als vermeld in artikel 138 van het decreet van 9 maart 2018.

Een simulatie van een mogelijke berekening

Stel een leerkracht met een bachelordiploma wil aan de slag voor 2 uur in een vak van de 2de graad? Hoeveel punten vraag je dan? Wat is dan het minimum te bereiken leerlingen en het werkingsbudget?

lestijden voor 1 leerkracht met salarisschaal   300, 301, 302,384

punten

aanvraag

Minimum te bereiken leerlingen

Werkingsbudget 

40

5

1u./ week

8

€142,14

160

20

4u./week

30

€568,57

280

35

7u./week

53

€995

De vermelde werkingsmiddelen en puntenenveloppe worden toegekend onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams parlement en zullen worden uitgekeerd in november van het schooljaar waarin het project loopt.

Een leerkracht muziek die aangesteld is voor 40 lestijden kan wekelijks 1 uur per week in een school aan de slag. Het minimum te bereiken leerlingen is 8. Het werkingsbudget bedraagt 142,14 euro

Een leerkracht dans die je 4 uur per week of 8 uur tweewekelijks op je school wil aanstellen zal 20 punten bedragen voor een minimum van 30 leerlingen. En je krijgt 568,57 euro werkingsbudget.

Als je een leerkracht woord 7 uur per week aanstelt, moet je  minstens 53 leerlingen bereiken. Dat kan bijvoorbeeld voor 3 klassen van minimum 17 leerlingen (het totaal aantal leerlingen moet 53 zijn!). 

lestijden voor 1 leerkracht met salarisschaal  501, 346,347

punten

aanvraag

Minimum te bereiken leerlingen

Werkingsbudget 

40

7

1u./week

11

€199

160

28

4./week

42

€796

200

35

5u./week

53

€995

 

De combinatie van vakken in alle graden, en verschillende salarisschalen,  is ook mogelijk. We willen duurzame aanwezigheid van de academieleraar op een school. Let er dus op dat er geen intensieve korte trajecten worden aangevraagd.

Er zijn tal van verschillende mogelijkheden te combineren. Je kan altijd zelf een voorbeeld aanmaken. Bij het inschrijvingsformulier is een interactieve calculator. Deze kan je gebruiken om opties te simuleren voor je je aanvraag indient. De punten van een aanvraag worden automatisch berekend op basis van de salarisschaal en het aantal uren van de personeelsleden die ervoor ingezet worden. De punten bepalen het aantal studenten dat minstens bereikt moet worden, en het maximale werkingsbedrag.