Kunstkuur - delend netwerk

""

1
Een woordje uitleg

 

In het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2019: ‘Afdeling 3 Delend en lerend netwerk. ART 16’ staat dat: 

‘In samenspraak met de pedagogische begeleidingsdiensten, de bevoegde dienst van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming een delend en lerend netwerk opzet waaraan leerkrachten, docenten en externe partners die betrokken zijn bij de lokale samenwerkingsinitiatieven, kunnen deelnemen. En ‘Op basis van de opgedane ervaring en expertise ontwikkelen de deelnemers aan het netwerk, vermeld in het eerste lid, materialen die andere academies, scholen, instellingen voor hoger onderwijs kunnen helpen bij het opstarten en vormgeven van lokale samenwerkingsinitiatieven, in relatie tot de doelstellingen, vermeld in artikel 136 van het decreet van 9 maart 2018.’

Doel

Experten van scholen, academies pedagogisch begeleiders, CiS-experten, cultuurexperten en lerarenopleiders dagen elkaar uit in het samen denken over leervragen en leggen zo de basis van een duurzaam netwerk.

Ze baseren zich op recente wetenschappelijke inzichten en/of ervaring van experten bij hun intervisie.

Ze formuleren adviezen, delen en ontwikkelen materiaal, zoeken naar inspirerende antwoorden voor vragen van scholen en academies en verspreiden hun verworven inzichten naar het bredere onderwijsveld toe. Zo verhogen ze de expertise die Kunstkuur-projecten in de toekomst kunnen versterken en verbeteren.

Samenstelling

Wie een goedgekeurde Kunstkuur - aanvraag heeft, kan kandideren voor het delend netwerk. Zowel leerkrachten, directies, als coördinatoren van de academie en de school komen hiervoor in aanmerking. We streven naar een evenwichtige spreiding van netten en regio’s.

De vaste kern bestaat uit maximum twintig mensen, waar er na één jaar tien bijkomen.

Als lid zetel je voor twee jaar in het delend netwerk, dit om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om eraan deel te nemen. Maar ook om de expertise te borgen en te groeien als expertisenetwerk

""

2
Werking

 

Vier keer per jaar komt het delend netwerk plenair samen in het Conscience gebouw, Koning Albert II laan 15 in Brussel: november – januari – maart – mei. COVID-19 leerde ons dat het delend netwerk ook online kan. Minstens één van de vier geplande plenaire sessies zal dan ook online doorgaan.

""

3
Acties

 

In de eerste bijeenkomst kwam het delend netwerk uit op volgende prioritair bestempelde thema’s:

  • Delen van informatie over en tussen leerkrachten en inspireren
  • Teambuilding/kennismaking/vooroordelen wegwerken tussen leerkrachten leerplichtonderwijs en deeltijds kunstonderwijs
  • Didactische werkvormen verzamelen, uitwerken en uitdragen (bv. teamteaching)
  • Verdere professionalisering van leerkrachten in het leerplichtonderwijs
  • Intervisie installeren voor leerkrachten deeltijds kunstonderwijs
  • Verminderen van planlast voor alle leerkrachten (in het kader van Kunstkuur).

Om in te spelen op het thema rond didactische werkvormen - teamteaching en om te werken aan de professionalisering van leerkrachten en directies organiseerde CANON Cultuurcel tijdens de Inspiratiedag Cultuur op school 2020 een workshop rond teamteaching, specifiek voor dko- leerkrachten. Ook een sessie waar leerkrachten/directies van lopende Kunstkuren kwamen getuigen over hoe hun samenwerking verloopt, stond op het programma. Een pittige dialoog kwam tot stand tussen de toehoorders van de sessie en de vertellende leerkrachten/directies.

""

4
Made by delend netwerk

 

In het zoeken naar inspirerende antwoorden op vragen van scholen en academies en het verspreiden van verworven inzichten naar het bredere onderwijsveld toe, kwam een eerste handleiding ‘Made by delend netwerk’ tot stand. Onderwerpen die hier aan bod komen, zijn: afwezigheden, aansprakelijkheid en overleg. Vanuit de opgedane expertise formuleerde het delend netwerk antwoorden op vragen rond bovenstaande thema’s. Hier kan je de handleiding ‘made by delend netwerk’ lezen.

 

Documenten

Teamteaching

Onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de Arteveldehogeschool vanuit het Steunpunt Onderwijsonderzoek leidde tot een leidraad vol praktische handvatten over teamteaching. Deze leidraad is gebaseerd op rijk bronnenmateriaal met ervaringsdeskundigen en experten in teamteaching uit het Vlaamse basisonderwijs. Hier kan je de leidraad lezen.