U bent hier:

Wedstrijdreglement Win een boek 'Het tienerbrein'

Waarschuwingsbericht

cultuurkuur.be maakt gebruik van cookies. Meer weten.

Algemeen wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement CANON Cultuurcel

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door CANON Cultuurcel van het Departement Onderwijs en Vorming van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. . Verantwoordelijke: Dirk Terryn, coördinator CANON Cultuurcel, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

2. Dit wedstrijdreglement geldt voor alle wedstrijden van CANON Cultuurcel. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er voor die wedstrijd een aanvullend wedstrijdreglement opgemaakt. Dat wedstrijdreglement staat op de desbetreffende wedstrijdpagina of wordt meegestuurd met de mailing. De bepalingen van het aanvullende wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

3. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege CANON Cultuurcel zijn zonder verhaal.

4. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.

5. CANON Cultuurcel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. CANON Cultuurcel kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege CANON Cultuurcel.

7. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan CANON Cultuurcel de toestemming tot publicatie van zijn volledige naam, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

8. De deelnemingsvoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking genomen.

9. CANON Cultuurcel is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan – door omstandigheden – niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is CANON Cultuurcel niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als de post hiervoor geen berichtgeving achterliet. Ook als het bericht of de prijs verloren is gegaan of beschadigd werd, kan CANON Cultuurcel niet aansprakelijk worden gesteld.

10. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgevraagd heeft.

11. CANON Cultuurcel is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of deelname aan één van de wedstrijden.

12. De wedstrijd staat niet open voor personeelsleden van CANON Cultuurcel, de ondernemingen (inclusief personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden van deze uitgesloten categorieën (d.w.z. personen die op dezelfde woonplaats wonen).

13. Geen enkele prijs is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

14. Er wordt slechts één prijs toegekend per thuisadres, e-mailadres of telefoonnummer, gebaseerd op de gegevens waarover CANON Cultuurcel beschikt.

15. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt CANON Cultuurcel zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.

16. De persoonsgegevens die CANON Cultuurcel verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

17. Indien een wedstrijd samen met één of meer partijen wordt georganiseerd, gelden de bepalingen van dit reglement ook voor de mede-organisatoren.

18. Indien de winnaars hun prijs ontvangen uit handen van een partner van CANON Cultuurcel, dan ontvangt de partner hiervoor van CANON Cultuurcel de nodige contactgegevens van de winnaars.

19. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van CANON Cultuurcel en kan daar zo gewenst worden afgedrukt.

Aanvullend wedstrijdreglement ‘Win het boek ‘Tienerbrein’

20. De wedstrijd loopt van 7 februari t.e.m. 25 februari 2018

21. Winnaars worden bekend gemaakt in de week van 26 februari 2018

22. Hoe deelnemen? Vul het deelnameformulier in.

23. CANON Cultuurcel kiest op basis van de inzendingen en schiftingsvraag 3 winnaars.

24. De gegevens van de deelnemers worden aan de organisatie(s) die de prijzen verschaffen doorgegeven.