U bent hier:

Veelgestelde vragen

Waarschuwingsbericht

cultuurkuur.be maakt gebruik van cookies. Meer weten.

Kunstkuur

 Ja. Met Kunstkuur kan een school een samenwerking aangaan met een academie.  Voor ieder samenwerkingsinitiatief zijn maximum 35 punten ter beschikking. Iedere school is vrij om zelf te kiezen hoe hij deze uren gaat organiseren en binnen welke termijn.

voorbeeld: Een leerkracht DKO wordt aangesteld voor 5u/week in een secundaire school. Met de salarisschaal 300 komt dit neer op 25 punten (5x 5 punten). Dit houdt in dat er minimum 32 leerlingen worden bereikt. De aanvraagapplicatie berekent dit direct uit. Een school kan bijgevolg opteren om 2 klassen van 18 leerlingen 2  uur les te geven en 1 uur structureel overleg in te plannen. Een andere invulling is om deze uren te verdelen over 4 klassen 1/u per week.  Dan is er slechts 1 uur overleg over om een samenwerking aan te gaan met 4 klassen. Zijn dit 4 verschillende leerkrachten? is dat haalbaar? Zolang er rekening wordt gehouden met het minimum te bereiken leerlingen en men ook de kwaliteit van de samenwerking in het oog houdt. 

Een samenwerkingsinitiatief kan ook tijdens een compactere periode worden georganiseerd. Misschien opteert men om de uren van de Kunstkuur in te richten tijdens de eerste twee trimesters. Of wil men niet 1uur per week maar tweewekelijks samenwerken. Zolang er maar rekening wordt gehouden met de contuïniteit en de duurzaamheid van de samenwerking dan is er veel mogelijk.

Een 1u/week is 5 punten en omhelst 40 lestijden. Zie een overzichtstabel voor andere mogelijke combinaties.

 

 

 

Hoe kan ik een Kunstaanvraag die goed was opnieuw gebruiken voor een andere school?

Ja, dat kan. Een acadamie kan een Kunstkuuraanvraag hebben die kwalitatief goed zit. De jaarplanning is bijvoorbeeld goed uitgewerkt op het vlak van organisatie. Door eerdere ervaringen of na een jaar samenwerken blijkt dat deze aanpak zijn vruchten afwierp.  In de aanvraagapplicatie kan een academie een bestaande aanvraag aanpassen en opnieuw gebruiken. Let wel: Ieder samenwerkingsinitiatief is uniek. Werk steeds op maat. Op welke manier ga je met deze gekopiëerde aanvraag toch aansluiten bij de noden en behoeften van de school? Hoe sluit je aan bij hun visie? Helemaal copy paste kan een aanvraag dus nooit zijn. Om een duurzame driejarige saemnwerking aan te gaan is dit een belangrijk aspect om aan te denken.

Hoe?  Bij het aanmaken van je aanvraag krijg je de keuze tussen een bestaande aanvraag en nieuwe anvraag. Je klikt bestaande aanvraag aan. 

 

Kan ik de powerpointpresentatie van de infosessies Kunstkuur vinden op de website?  Hoe betrek ik mijn team bij Kunstkuur?

Het betrekken van je school -of academieteam is essentieel voor het welslagen van de driejarige Kunstkuursamenwerking tussen een academie en school. Het lesgeven gebeurt samen op de klasvloer. Bijgevolg vraagt het de nodige voorbereidings- en  reflectietijd om stil te staan bij een samenwerking tussen leerkrachten. Visie, noden, leerkrachtenstijlen, inhoudelijke aanpak, infrastructuur, ouders betrekken ... zijn tal van aspecten die dienen uitgeklaard te worden. 

Kunstkuur beoogt om het cultureel bewustzijn en de culturele expressie te verhogen bij de leerlingen in de school. Hoe gaan jullie als school zorgen dat duurzaam verankerd wordt? Kijk dan niet alleen horizontaal maar ook verticaal doorheen de school naar de doorstroming. Hoe kan de expertsie gedeeld worden naar de andere leerkrachten toe? Welke initiatieven zullen jullie nemen voor de toeleiding van leerlingen naar de academie? Hoe willen jullie de samenwerking lokaal verankeren?

Om je team te betrekken kan je met de plan van aanpak al stil staan bij tal van vragen. Je staat op die manier stil bij de noden en behoeften en ook de visie van jullie school en academie.

Maak gerust ook gebruik van de powerpoint die op de website staat.

Welke vragen stellen we ons als team? Welke organisatorisch aspecten omschrijven we bij de jaarplanning van een Kunstkuuraanvraag?

In de jaarplanning omschrijf je wat en hoe je het komende jaar samen gaat uitwerken en aanpakken. De volgende vragen geven een leidraad om de planning op te maken. In de gesprekken tussen de school en academie over de jaarplanning kan je het plan van aanpak  gebruiken die downloadbaar is op de site van Kunstkuur.be .

Welke leerkrachten stappen in het project?

Welke lessen, welke leerdoelen of welke sleutelcompetenties gaat u samen uitwerken?

Vanuit welke domeinen en op basis van welke expertise of competenties en profielen wilt u de doelen ondersteunen?

 

Hoe plan je structureel overleg en reflectie in?

Welke discipline/expertise vanuit de academie wordt aangewend?

De doelgroep? Groepsgrootte?

Met welke klassen of graden?

Hoeveel leerlingen denk je in het totaal te bereiken dit schooljaar met dit samenwerkingsinitiatief?

 

Hoe wordt het project concreet ingepland in de week/jaarroosters?

Worden er lessen in de academie of op een andere plek gegeven? Wordt de buurt betrokken?

 

 

Kan ik extra/minder punten aanvragen voor een bestaande Kunstaanvraag? 

Ja, zeker en vast. Per jaar kan je als academie, school en vestiging van je school een Kunstkuuraanvraag indienen voor max. 35 punten met 1 of meerdere academies /scholen. Je kan een bestaande aanvraag gebruiken om een nieuwe aanvraag te doen. Let wel:  Als je reeds een bestaande Kunstkuuraanvraag hebt lopen dan moet je rekening houden met het aantal punten dat je reeds gebruikte. Je resterende punten worden steeds aangevenn in de aanvraagapplicatie.  Zorg dat je steeds rekening houdt met nieuwe elementen en specifiek de aanvraag aanpast aan de noden en behoeften van de doelgroep waarvoor je de aanvraag indient. Pas ook de beginsituatie aan. Dit om te zorgen dat het samenwerkingsinitiatief een duurzaam effect krijgt en het cultureel bewustzijn en de culturele expressie van de leerlingen verhoogt.

 

Waar kan ik terecht met mijn vragen rond Kunstkuur?

Wil je meer informatie over de criteria voor een Kunstkuuraanvraag? Het je een vraag rond jaarplanning en uurverdeling,uitbetalingstermijnen of het evaluatieverslag? 

Hiervoor kan je terecht bij de helpdesk van Kunstkuur bij CANON Cultuurcel. (kunstkuur [at] vlaanderen.be

 Hoe bepaal ik het minimum aantal bereikte leerlingen? Staat er een maximum aantal kinderen op die mogen deelnemen?  Waarmee moet ik rekening houden als ik mijn jaarplanning opstel en de de klassen verdeel over de leerlingen?

Ja,

Als je een aanvraag doet dan wordt steeds bij het ingeven van het aantal uur berekend hoeveel aantal leerlingen er minimum bereikt dienen te worden.

bijvoorbeeld: Je vraagt voor een leerkracht beeld in het domein illustratie iemand voor weddeschaal 300,301 en 302 1uur per week aan.  Dan zal je hiervoor minimum 8 leerlingen moeten bereiken. Via deze link vind je een tabel die al een prognose maken voor het aanvragen van meer uren en het gelijkgestelde minimum te bereiken aantal leerlingen.

Aan de hand van deze berekening kan je dan bepalen of dit klopt met de organisatie in je jaarplanning.  In het onderdeel het vak "omschrijf concreet wat u het komende schooljaar samen gaat uitwerken. Geef uw jaarplanning". Daar vermeld je met welke klassen of graden je te werk zal gaan. Je geeft ook aan hoeveel leerlingen je in het totaal zal bereiken met je samenwerkingsinitiatief.   Er staat geen maximum te bereiken leerlingen op.

Let op dat je met je planning het minimum aantal leerlingen bereikt.  bijvoorbeeld: 5u/week > minimum 38 leerlingen bereiken. Dat betekent dat een leerkracht of leerkrachten 5 uur per week voor minimum 2 klassen van ongeveer 18 leerlingen aan de slag kunnen gaan.  Stel dat je enkel de uren wil inrichten voor een klas van 18 leerlingen dan is dat te weinig.

 

 

 

 

 Wie kan ik aanstellen als leerkracht ? Kan ik als nieuwe leerkracht worden ingeschakeld in een kuntskuurinitiatief?  Hoeveel leerkrachten kan ik aanstellen? Is het mogelijk om twee personen aan te stellen in het tijdelijke ambt van leerkracht DKO in dit project? Of is er slechts één tijdelijke betrekking mogelijk? 

Wie?

Een leerkracht die wordt aangesteld voor uren in een Kunstkuurinitiatief is een leerkracht die verbonden is met een academie. De leerkracht kan tijdelijk, TADD of vastbenoemd zijn. Een academie kan bijgevolg ook iemand nieuw aanwerven die de geschikte ervaring heeft. Er is geen voorrangsregeling in het geval van Kunstkuur. De leerkracht wordt aangesteld in een gelijkstellingsvak. Er is geen specifiek bekwaamheidsbewijs nodig voor Kunstkuur. Het bekwaamheidsbewijs voor het vak waarin de uren van Kunstkuur worden vastgelegd zijn van tel.

Bijvoorbeeld: Een leerkracht wordt aangesteld voor het domein en het vak percussie. Voor dit vak zal hij met de academie een bekwaamheidsbewijs moeten hebben. 

Hoeveel?

De uren van de puntenevenloppe mogen verdeeld worden over verschillende tijdelijke betrekkingen. Zolang het maximum van 35 punten niet wordt overschreden. In de aanvraagapplicatie is een tool geïntegreerd die automatisch berekent hoeveel punten er werden gebruikt en nog te verdelen zijn. 

Scholen en academies zijn zich er best van bewust dat ze gericht kiezen voor leerkrachten die op de hoogte zijn van de criteria die verbonden zijn aan het Kunstkuurinitiatief.

Bijvoorbeeld: Er wordt samen op de klasvloer gewerkt. Dit impliceert dat er momenten van overleg zijn over te bereiken doelen, aanpak van de lessen en dergelijke. Dat er momenten zijn van reflectie en bijsturing. enerzijds kan het een nieuwe leerkracht zijn die al waardevolle ervaring heeft die van belang is voor de expertiseuitwisseling en om een duurzame samenwerking aan te gaan.

Anderzijds kan het een ervaren leerkracht zijn die nog enkele uurtjes nodig heeft om een voltijdse te verkrijgen. Is die laatste gemotiveerd en weet deze leerkracht hoe ze de samenwerking wil aanpakken? Of ziet ze dit eerder als een bijkomstigheid?  De ingesteldheid is van belang voor het slagen van het samenwerkingsinitaitief. Het is belangrijk om dit ook op leerkrachtenniveau te gaan bekijken als we spreken over samenwerken op de klasvloer.

Wie kan een externe partner zijn?  Kan ik als kunstenaar ook een externe partner zijn?

 

Een externe (derde) partner is een persoon of organisatie al of niet uit de buurt die je relevant vindt voor het realiseren van de doelstellingen bij het samenwerkingsinitiatief. Deze externe (derde) partner is niet ingeschreven in het personeelsbestand en verbonden aan de school of academie. Een cultuureducatieve organisatie, een armoedevereniging, een amateurkunstenvereniging of een individuele kunstenaar kunnen mogelijke partners zijn die het initiatief een extra duw in de rug geven en de lokale inbedding versterken. 

Een externe partner toevoegen aan een kunstkuurtraject is niet verplicht. Toch kan het inhoudelijk een grote meerwaarde betekenen voor een Kunstkuurtraject.

De externe partner kan een mooie aanvulling zijn op een kunstkuur-project doordat hij extra expertise binnen brengt op maat van het project. Bekijk de externe partner als een middel om extra de doelen van kunstkuur te bereiken:

 

  •  Lokaal duurzaam effect: door samen te werken met een lokale partner kan je je netwerk uitbreiden
  • Toeleiding: op maat van je doelpubliek, welke partner kan een rol spelen in het stimuleren van kinderen om meer deel te nemen aan cultuurparticipatie, ook buiten de school (zij het een DKO of amateurkunstenvereniging)
  • Cultureel bewustzijn en expressie: welke externe partner kan expertise toevoegen op maat van de noden van jouw school

Wie ?

2 participatie-instellingen die enerzijds de verhoging en verbreding van de participatie en anderzijds vernieuwing en verdieping van de participatie van kansengroepen beogen zijn.

 • CultuurNet Vlaanderen vzw

Je kan cultuurpartners vinden op de website van cultuurkuur.be. Je kan via een filter je criteria ingeven.

Musea, cultuurcentra en gemeenschapscentra maar ook bibliotheken, academies en bioscopen kunnen zich registreren als culturele bestemming .

Deze bestemmingen engageren zich om een school gastvrij te ontvangen en hen wegwijs te maken in hun culturele en educatieve werking.

 • Demos ondersteunt op verzoek en denkt mee met het tot stand brengen of mogelijk maken van particuliere sociaal-artistieke, sociaal-sportieve en cultuurparticipatieprojecten voor kansengroepen.

andere

 

 

Is het nodig om drie jaar met dezelfde (externe ) partner te werken? Waar kan ik een externe partner vinden? Kan ik een externe partner vergoeden? Waarom zou ik werken met een externe partner?

Een externe cultuurpartner kan je vinden op de website van cultuurkuur.be. Je kan via een filter je criteria ingeven.

Een externe partner toevoegen aan een kunstkuurtraject is niet verplicht. Toch kan het inhoudelijk een grote meerwaarde betekenen voor een kunstkuurtraject.

De externe partner kan een mooie aanvulling zijn op een kunstkuur-project doordat hij extra expertise binnen brengt op maat van het project. Bekijk de externe partner als een middel om extra de doelen van kunstkuur te bereiken:

       •  Lokaal duurzaam effect: door samen te werken met een lokale partner kan je je netwerk uitbreiden
       • Toeleiding: op maat van je doelpubliek, welke partner kan een rol spelen in het stimuleren van kinderen om meer deel te nemen aan cultuurparticipatie, ook buiten de school (zij het een DKO of amateurkunstenvereniging)
       • Cultureel bewustzjin en expressie: welke externe partner kan expertise toevoegen op maat van de noden van jouw school

De externe partner kan, in tegenstelling tot de academie en school van een project, jaar na jaar wisselen. Zo kan je het eerste jaar bijvoorbeeld inzetten op een cultuur-educatieve partner, om de samenwerking te faciliteren en te verrijken. Vervolgens een lokale kunstenaar die qua thematiek mooi aansluit en tenslotte een meer sociale partner, bijv. een armoede-platform of jeugdvereniging, om dan weer in die laatste fase richting toeleiding te werken. Dit zijn uiteraard louter vrijblijvende suggesties.

Nog voorbeelden:

 • Soms heeft een externe organisatie veel knowhow rond armoede.  Dan kan deze fungeren als een partner die op die manier een school ondersteund.
 • Je wil bijvoorbeeld aansluitend op de samenwerking met de academie ondersteuning binnen het domein woord en muziek met een workshop licht en geluid door de geluidstechnici van een cultureel centrum. Dit sluit aan bij jullie lessen muziek of theater. De leerlingen krijgen 1 sessie op school of worden ondersteund.
 • De leerkracht drama en de vakleerkracht secundair willen zich beiden verdiepen in slam poetry. Een extra partner wordt er bij gehaald om de 1 à 2 lessen drama een extra drive te geven.
 • Een leerkracht beeld en leerkracht lagere school werken een hele tijd samen. Ze willen naast de nood om te verdiepen in beeld ook de cross-over maken naar een tentoonstelling of een voorstelling dans. Ze nemen een danschoreograaf onder de arm die hen even wegwijs maakt. 
 • Een cultureel centrum organiseert een evenement die normaal op school plaatsvindt nu eens binnen de muren van het cultureel centrum. Er worden banden gesmeed om de toeleiding makkelijker te maken.

Belangrijke financiële info:

De werkingsmiddelen kan je aanwenden voor het vergoeden van een externe partner.  Het budget wordt berekend naargelang het aantal leerlingen. Het max. budget is max. 1059. Vraag je minder uren per week aan dan is dat bedrag kleiner.  Als je toch extra middelen wil en een externe partner een grotere rol wil laten spelen. Dan kan je altijd met Kunstkuur een dynamoproject  laten cumuleren.

 

Kan een school met meerdere academies samenwerken? Kan een academie met meerdere scholen samenwerken?  Kan ik als scholengemeenschap 1 aanvraag indienen?

Elke school kan een samenwerking aangaan met verschillende academies. 

bijvoorbeeld: Een school a kan samenwerken met een academie voor muziek en woord. Deze samenwerking kan voor max. 35 punten. Daarnaast kan diezelfde school A ook een aanvraag indienen met een andere academie Beeldende kunst. Deze nieuwe samenwerking kan ook voor maximum 35 punten. 

De school dient wel telkens een nieuwe aanvraag in te dienen. Een scholengemeenschap kan niet 1 aanvraag indienen voor alle scholen.

Een deelvestiging van een school kan ook een aanvraag indienen om een samenwerking aan te gaan van max. 35 punten.

Een academie kan met meerdere scholen samenwerken. Er wordt wel steeds gewerkt vanuit de hoofdvestiging bij een academie. Een deelvestiging dient een Kunstkuuraanvraag in via de hoofdvestiging.

Meerdere scholen die een gemeenschappelijke aanvraag willen indienen met eenzelfde academie dienen er waakzaam voor te zijn dat de aanvraag steeds aansluit bij de specifieke behoeftes en context van de school. Een academie kan een aanvraag kopiëren en aanpassen zodat er papierwerk kan vermeden worden. Daarna is het nodig om nog te gaan afstemmen op de noden van de specifieke school.

Welke werkingsmiddelen zijn er voor Kunstkuur? Kan ik enkel materiële ondersteuning inbrengen als werkingsmiddel? Hoe vergoed ik een externe partner met Kunstkuur?

De werkingsmiddelen die je krijgt bij Kunstkuur zijn voor:

 • materiaalkosten
 • vervoerskosten en uitrustingskosten voor het lokale samenwerkingsinitiatief
 • een vergoeding voor externe partners
 • toegangsgelden.

Je kan dus een externe parter betalen voor een workshop of voor het huren van een zaal.

Indien de vervoerskosten niet betaald worden door de academie dan kan een leerkracht hier ook op beroep doen.

 

Wie kan een  Kunstkuuraanvraag doen? Wie moet de kunstkuuraanvraag ondertekenen?

 

Je moet subsidiebeheerder (=dynamobeheerder) zijn voor jouw school om een dynamoOPWEG, dynamoPROJECT of Kunstkuur aan te vragen en op te volgen.

Dat betekent dat je gebruikersnaam verbonden is aan de pagina van jouw school op Cultuurkuur. Deze goedkeuring vraag je eenmalig. Daarna kan je zelf zo vaak als je wenst je aanvraag voor Kunstkuur bekijken. Indien je geen Kunstkuuraanvraag ziet verschijnen op je schoolpagina betekent dat dat jij geen subisdiebeheerder bent.

 Deze persoon heeft daarmee het mandaat om deze subsidies verder op te volgen. Elke aanvraag voor een subsidie vereist nauwkeurige opvolging en kan financiële gevolgen hebben voor uw instelling. Zorg ervoor dat opvolging voorzien is in geval van afwezigheid van deze verantwoordelijke. Het is mogelijk om meerdere personeelsleden aan te duiden als subsidiebeheerder.

Als de subisdiebeheerder de aanvraag ondertekent dan is deze automatisch bij de tweede keer ook doorgestuurd en ingediend.

 Welke criteria zijn belangrijk voor een Kunstkuuraanvraag? Welke voorwaarden zijn er voor een Kunstkuuraanvraag? 

 

 Inhoudelijke criteria

 

 1.  Op welke wijze zorg je dat het delen, aanwenden en verhogen van expertise tussen leerkrachten en eventueel een externe partner op de klasvloer tot stand komt? 

2.Een gezamenlijke inschatting van de beginsituatie inzake kunst- en cultuureducatie van de school voor basis-, secundair of instelling van het hoger onderwijs, daarbij kan het voorstel zich baseren op de eerdere kunst- en cultuurervaringen van de school.

 3.  Hoe komt de aanvraag tegemoet aan de specifieke behoeften en context van de scholen, de instellingen voor hoger onderwijs en de academie in kwestie?

4.De initiatieven die worden genomen om leerlingen basis- of secundair onderwijs naar het deeltijds kunstonderwijs toe te leiden? 

5. In welke mate worden leeractiviteiten die het cultureel bewustzijn en de culturele expressie verhogen geïntegreerd in- of aangesloten bij het lesgebeuren ? 

6. Het procentueel aandeel van kinderen die beantwoorden aan Ses- en Gok-indicatoren of de deelname van een school voor buitengewoon onderwijs aan het saemnwerkingsinitiatief. 

7. Hoe wordt de samenwerking vormgegeven als er samengewerkt wordt met een externe partner? 

8. De deelname van een academie en een school of instelling voor hoger onderwijs, of beide, die nog niet eerder deelnamen aan een lokaal samenwerkingsinitiatief. 

9. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de lokale samenwerkingsverbanden over de verschillende onderwijsnetten.

 

 

Waar staat Kunstkuur voor?  Welke subisidie krijg je met Kunstkuur?

Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger onderwijs én een nabijgelegen academie. Met ondersteuning onder de vorm van extra uren voor het dko en werkingsmiddelen krijg je als leerkracht een boost. meer informatie kan je hier nalezen.

Om een aanvraag te doen voor Kunstkuur moet je eerst beheerder worden.

Ja, er zijn heel wat steden, gemeentes, fondsen,... die ook subsidies verlenen aan scholen die culturele projecten op zetten. 

Deze staan gebundeld in een een handig overzicht (in samenwerking met Klascement). 

Ik wil subsidies aanvragen voor mijn school via dynamoOPWEG, dynamoPROJECT en Kunstkuur.  Moet ik me eerst registreren?

Kunstkuur, dynamoOPWEG, dynamoPROJECT? Voor je ze kan aanvragen, moet je je eenmalig aanmelden bij de schoolpagina van jouw school op Cultuurkuur. We sturen dan een e-mail met een bevestigingslink naar het officiële e-mailadres van de school. Wordt er op de link geklikt, dan kan je voortaan namens de school al onze subsidies aanvragen en opvolgen: je bent subsidiebeheerder.

 

Eerst moet je je inschrijven als gebruiker.


Aanmelden kan op 2 manieren.


Wanneer je aangemeld bent als gebruiker, kan je op zoek naar de pagina van jouw school op Cultuurkuur.


Geef postcode en straatnaam in. Doe je een Kunstkuur aanvraag namens een instelling voor deeltijds kunstonderwijs, geef dan het adres van je hoofdvestiging op.


Je krijgt een aantal zoekresultaten te zien. Klik op jouw school.


Je bent op jouw schoolpagina op Cultuurkuur. Klik nu op Subsidiemogelijkheden


Doe een aanvraag om subsidiebeheerder te worden. Klik op een van de oranje knoppen Stuur aanvraag. 

Welke oranje knop maakt hier niet uit, want als subsidiebeheerder zal je al onze 3 subsidies kunnen aanvragen: dynamoPROJECT, dynamoOPWEG en Kunstkuur. 


Je krijgt een melding te zien. Op hetzelfde moment wordt een activatielink verstuurd naar het e-mailadres van de school.
Wanneer op de link in die e-mail wordt geklikt, word je subsidiebeheerder.


Eens je subsidiebeheerder bent, krijg je extra tabbladen te zien op de pagina van jouw school op Cultuurkuur.

Je kan voortaan dynamoOPWEG en dynamoPROJECT aanvragen doen namens je school. Je zal ook kunnen samenwerken met een andere school in het kader van een Kunstkuur. 

 


Meer informatie over dynamoPROJECT.

Meer informatie over dynamoOPWEG.

Meer informatie over Kunstkuur. 

Voor organisatoren

 

Een pagina voor jouw organisatie aanmaken doe je eenvoudig via deze link.

Op je organisatiepagina laat je scholen weten waar je organisatie voor staat en welke activiteiten en projecten je aanbiedt. Je geeft aan rond welke thema’s je werkt, welk werkingsgebied je bestrijkt, of je projecten op maat uitwerkt, en of je al dan niet naar een school toegaat. Je kan ook activiteiten toevoegen en die laten verschijnen op je pagina.

Je kan de pagina personaliseren met een logo, een omslagfoto en een slogan.

Update je pagina regelmatig zodat leerkrachten steeds de meest recente (contact)informatie kunnen terugvinden.

Meld je aan op Cultuurkuur met je UiTiD:

 

Ga naar je pagina en klik rechts bovenaan op 'Beheer pagina’

 

Kies ‘Details & Layout’. Daar kan je de beschrijving aanpassen, foto's toevoegen enzovoort.

Op Cultuurkuur worden leerkrachten en cultuurorganisaties met elkaar in contact gebracht. Leerkrachten vinden hier cultuureducatieve activiteiten, vinden cultuurpartners en vragen via dynamo subisidies aan. Dit is dus dé plaats om je educatieve werking bekend te maken!

Op jouw persoonlijke pagina kan je jouw organisatie of school uitvoerig beschrijven: Ik wil nu een pagina aanmaken.

Je kan deze pagina personaliseren met een logo, een omslagfoto en een slogan. Naast vaste informatie zoals adres en openingsuren, kan je ook opgeven rond welke thema’s je werkt, welk werkingsgebied je bestrijkt, of je ook naar een school toegaat en of je projecten op maat uitwerkt voor scholen. Al jouw activiteiten (die je hebt ingevoerd in de UiTdatabank) staan op deze pagina.

Meer informatie over activiteiten toevoegen

Cultuurkuur verzamelt cultuureducatief aanbod voor scholen.

Dit omvat aanbod dat sterk gelinkt is met de thema's: kunst & cultuur, erfgoed, taal of wereldburgerschap. 

 • aanbod voor scholen tijdens de schooluren
 • aanbod na de schooluren dat expliciet wordt opengesteld naar scholen (vb. enkele specifieke vrije avondvoorstellingen in het cultuurcentrum)
 • aanbod op aanvraag, bijvoorbeeld workshops of lezingen. Meer informatie over het invoeren van aanbod zonder tijd en/of locatie

 Wat mag niet?

 • aanbod rond verkeer, techniek (STEM), welzijn (bv. pesten), gezondheid ... zonder link met kunst cultuur, erfgoed, taal of wereldburgerschap
 • aanbod rond milieu-educatie zonder link met kunst cultuur, erfgoed, taal of wereldburgerschap. Meer informatie over MOS (milieu op school)
 • sportaanbod zoals een scholenveldloop
 • opendeurdagen van scholen voor ouders

 

 

 

Activiteiten toevoegen doe je via www.uitdatabank.be. Ze verschijnen op de cultuurkuur-pagina van jouw organisatie nadat je ze eraan gekoppeld hebt.

Je kan zowel activiteiten invoeren die een vaste locatie en datum hebben als ‘boekbare’ activiteiten waarbij de locatie en datum in overleg met de school worden bepaald.

Meld je aan op www.uitdatabank.be en klik op 'invoeren'.

* Activiteiten met locatie en datum
Geef in stap 2 aan wanneer de activiteit doorgaat.
Vul in stap 3 in waar je je activiteit organiseert door eerst een gemeente te selecteren, en nadien een locatie te selecteren of toe te voegen.

  Selecteer bij ‘toegang’ in stap 5 ’specifiek voor scholen’.

Na het publiceren van je activiteit in de UiTdatabank, krijg je een ‘Doorgaan’-knop te zien.

Klik hierop en koppel zo je activiteit aan je cultuurkuur-pagina. Let er op dat je de juiste naam (de volledige naam) van de organisatie selecteert of intypt.

Voeg nadien bijkomende informatie voor scholen (zoals onderwijsniveau en leerdoelen) toe.

 * Activiteiten zonder locatie en datum

Kies in stap 2 voor de optie ‘vaste dagen per week en vink  'start- en einddatum' uit. In de beschrijving (stap 5) geef je later aan dat geïnteresseerden contact kunnen opnemen via de vermelde contact- en reservatie-informatie.
Geef in stap 3 het adres van je organisatie in. In de beschrijving (stap 5) vermeld je nadien dat je organisatie ook op verplaatsing komt, na overleg via de vermelde contact- en reservatiegegevens.

Vrijetijdsactiviteiten voor iedereen toegankelijk voer je in via agenda.be.

Organiseer je een activiteit voor scholen? Dan kan je wel invoeren in de UiTdatabank.

Bij het invoeren van de locatie in stap 3 verschijnt volgende herinnering:

Voor schoolactiviteiten kan je dus gewoon doorgaan met je invoer in de UiTdatabank. Kijk hoe je een activiteit invoert bij 'Ik wil een activiteit toevoegen'.

 

Scholen kunnen gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen via het subsidieprogramma dynamoOPWEG. Musea, cultuurcentra en gemeenschapscentra maar ook bibliotheken, academies en bioscopen kunnen zich registreren als culturele bestemming. Deze bestemmingen engageren zich om een school gastvrij te ontvangen en hen wegwijs te maken in hun culturele en educatieve werking.

Op Cultuurkuur kan je de culturele bestemmingen herkennen aan de hand van het buslogo bij organisaties.

 Meer informatie over dynamoOPWEG (gratis vervoer naar een culturele bestemming).

 Aan organisaties die een culturele bestemming worden, vragen we graag om deze mogelijkheid ook via hun eigen kanalen bekend te maken. Je kan hier meer informatie vinden.

 

 

Ben je een culturele organisatie en wil je graag dat scholen gratis met De Lijn naar je toe kunnen komen (via het subsidieprogramma dynamoOPWEG) ?
Maak eerst een organisatiepagina aan op Cultuurkuur.   

Neem vervolgens contact op met CultuurNet via vragen [at] cultuurkuur.be. Dan maken we van jouw organisatie een culturele bestemming. Zodra dit in orde is, verschijnt achter de naam van je organisatie het buslogo. Scholen kunnen vanaf dan via je pagina een aanvraag doen voor gratis vervoer met De Lijn.

Aan organisaties die een culturele bestemming worden, vragen we graag deze mogelijkheid ook via hun eigen kanalen bekend te maken. Je kan hier meer informatie vinden.

 

Mogelijk heeft je organisatie een automatische koppeling met de UiTdatabank. In dat geval kan je via die weg het aanbod voor scholen op cultuurkuur laten verschijnen en hoef je ze niet manueel in te voeren.

Bij vragen hierover kan je mailen naar vragen [at] cultuurkuur.be.

 

Als je een activiteit organiseert die op afspraak plaatsvindt (vb. een workshop), kies je, bij het invoeren in de UiTdatabank, in stap 2 voor de optie ‘vaste dagen per week’. Je vinkt 'start- en einddatum' uit en vermeldt in stap 5 in je beschrijving dat de datum in overleg met de school bepaald kan worden. Vergeet in dat geval niet je contact- en reservatiegegevens in te vullen, zodat mensen weten hoe ze je kunnen bereiken.

 

 

Geef in stap 3 het adres van je organisatie in. In de beschrijving (stap 5) vermeld je nadien dat je organisatie ook op verplaatsing komt, na overleg via de vermelde contact- en reservatiegegevens.

 

Meer informatie kan je vinden bij 'Ik wil een activiteit toevoegen'.

 

 

Plaats het aanbod van dynamoOPWEG voor scholen op je website, met een verwijzing naar de voorwaarden op cultuurkuur

Vermeld duidelijk dat het aanbod beperkt is tot groepen van max. 30 personen (begeleiders inbegrepen)

Bijvoorbeeld: “Gratis met de klas (max. 30 personen) naar onze locatie? Dat kan dankzij dynamoOPWEG. Klik hier voor meer informatie.”

 

Scholen die geregistreerd zijn op Cultuurkuur, kunnen eenvoudig een gratis vervoersbewijs aanvragen en meteen afdrukken via onze website. Geef hen daarom ook meteen de link naar jullie webpagina op de Cultuurkuur site. 

 

Geef aan hoe scholen je locatie kunnen bereiken met De Lijn. U kan het gebruiksgemak voor je bezoekers nog verhogen door de gratis plug-in routeplanner van De Lijn op je website te installeren. 

We vragen dat je in alle communicatie het logo van Cultuurkuur en dat van De Lijn gebruikt.

Cultuurkuur verzamelt organisaties met cultuureducatief aanbod voor scholen (thema's: kunst & cultuur, erfgoed, taal of wereldburgerschap)

Wat mag?

 • Organisaties met cultuureducatief aanbod voor scholen tijdens de schooluren
 • Organisaties met cultuureducatief aanbod na de schooluren dat expliciet wordt opengesteld naar scholen (vb. enkele specifieke vrije avondvoorstellingen in het cultuurcentrum)
 • Organisaties met cultuureducatief aanbod op aanvraag, bijvoorbeeld workshops of lezingen.

 Wat mag niet?

 • Organisaties die enkel werken rond verkeer, techniek (STEM), welzijn (bv. pesten), gezondheid ... zonder link met kunst cultuur, erfgoed, taal of wereldburgerschap
 • Organisaties die enkel werken rond milieu-educatie zonder link met kunst, cultuur, erfgoed, taal of wereldburgerschap. Meer informatie over MOS (milieu op school)
 • Organisaties die focussen op sport, zoals de sportdienst van een stad of gemeente

Een schoolpagina beheren

Je kan jouw scholenpagina opzoeken via deze zoekfunctie.

Als je een subsidie wil aanvragen, medewerker wil worden van een schoolpagina of beheerder van die pagina, moet je eerst je schoolpagina opzoeken. Alle scholen van Vlaanderen en Brussel hebben hun eigen pagina op Cultuurkuur. 

Tip: zoek eerst binnen je postcode en dan pas naar de ‘officiële’ naam. Als dit niet lukt, probeer dan eens te zoeken op straatnaam of gebruik het jokerteken * om te zoeken op een deel van de naam.

Tip: probeer ook andere schrijfwijzes. "Sint-leocollege" kan ook geschreven worden als "st-leocollege", of "OLV van Vreugde" als "O.L.V. van Vreugde". Of probeer GBS of Gemeentelijke Basisschool. De schoolnaam is steeds de officiële schoolnaam zoals deze is opgenomen in de onderwijsdatabank. 

Ik wil subsidies aanvragen voor mijn school via dynamoOPWEG, dynamoPROJECT en Kunstkuur.  Moet ik me eerst registreren?

Kunstkuur, dynamoOPWEG, dynamoPROJECT? Voor je ze kan aanvragen, moet je je eenmalig aanmelden bij de schoolpagina van jouw school op Cultuurkuur. We sturen dan een e-mail met een bevestigingslink naar het officiële e-mailadres van de school. Wordt er op de link geklikt, dan kan je voortaan namens de school al onze subsidies aanvragen en opvolgen: je bent subsidiebeheerder.

 

Eerst moet je je inschrijven als gebruiker.


Aanmelden kan op 2 manieren.


Wanneer je aangemeld bent als gebruiker, kan je op zoek naar de pagina van jouw school op Cultuurkuur.


Geef postcode en straatnaam in. Doe je een Kunstkuur aanvraag namens een instelling voor deeltijds kunstonderwijs, geef dan het adres van je hoofdvestiging op.


Je krijgt een aantal zoekresultaten te zien. Klik op jouw school.


Je bent op jouw schoolpagina op Cultuurkuur. Klik nu op Subsidiemogelijkheden


Doe een aanvraag om subsidiebeheerder te worden. Klik op een van de oranje knoppen Stuur aanvraag. 

Welke oranje knop maakt hier niet uit, want als subsidiebeheerder zal je al onze 3 subsidies kunnen aanvragen: dynamoPROJECT, dynamoOPWEG en Kunstkuur. 


Je krijgt een melding te zien. Op hetzelfde moment wordt een activatielink verstuurd naar het e-mailadres van de school.
Wanneer op de link in die e-mail wordt geklikt, word je subsidiebeheerder.


Eens je subsidiebeheerder bent, krijg je extra tabbladen te zien op de pagina van jouw school op Cultuurkuur.

Je kan voortaan dynamoOPWEG en dynamoPROJECT aanvragen doen namens je school. Je zal ook kunnen samenwerken met een andere school in het kader van een Kunstkuur. 

 


Meer informatie over dynamoPROJECT.

Meer informatie over dynamoOPWEG.

Meer informatie over Kunstkuur. 

Subsidies dynamo

Met dynamoPROJECT kan je een subsidie aanvragen om je creatief project op school te ondersteunen.

Meer informatie kan je hier nalezen.

Om een aanvraag te doen voor een dynamoPROJECT moet je eerst beheerder worden.

Met dynamoOPWEG kan je gratis busvervoer aanvragen naar culturele bestemmingen met De Lijn.

Meer informatie lees je hier.

Het logo van cultuurkuur moet telkens opgenomen worden in de communicatie (bv. bij brieven aan ouders) en publiciteit (affiche, flyer, uitnodiging …) in verband met dynamoPROJECT.

Wanneer je communiceert over een uitstap met dynamoOPWEG, gebruik je in de communicatie ook het logo van De Lijn

Hoe kan ik dynamoOPWEG bekendmaken via mijn website en publicaties?

 

logo cultuurkuur

Logo cultuurkuur

Gebruik het logo in elke communicatie over dynamoPROJECT.

download .JPG

logo De Lijn

Logo De Lijn

Gebruik wanneer je communiceert over een uitstap met dynamoOPWEG.

download .JPG

logo cultuurkuur

Alle logo's in een .zip bestand

Verschillende achtergrondkleuren. Verschillende bestandsformaten. Ook .eps en .ai

Verticaal logo

Horizontaal logo zonder ondertekst

Horizontaal logo met ondertekst

Scholen kunnen gratis met De Lijn naar culturele bestemmingen via het subsidieprogramma dynamoOPWEG. Musea, cultuurcentra en gemeenschapscentra maar ook bibliotheken, academies en bioscopen kunnen zich registreren als culturele bestemming. Deze bestemmingen engageren zich om een school gastvrij te ontvangen en hen wegwijs te maken in hun culturele en educatieve werking.

Op Cultuurkuur kan je de culturele bestemmingen herkennen aan de hand van het buslogo bij organisaties.

 Meer informatie over dynamoOPWEG (gratis vervoer naar een culturele bestemming).

 Aan organisaties die een culturele bestemming worden, vragen we graag om deze mogelijkheid ook via hun eigen kanalen bekend te maken. Je kan hier meer informatie vinden.

 

 

Culturele bestemmingen herken je aan het buslogo. Naar deze organisaties kan je gratis met De Lijn met dynamoOPWEG.

Je kan zoeken in de lijst van organisaties. Staat het busje bij de organisatie, dan kan je een dynamoOPWEG-subsidie aanvragen en gratis naar deze locatie reizen. 

Zoek een cultuurorganisatie.

Elke onderneming (en dus ook elke school) is ingeschreven in  de Kruispuntbank van Ondernemingen. Elke vestiging (ook de hoofdvestiging) krijgt daar een uniek nummer toegewezen. Voor bijna alle scholen begint dit nummer met 2, daarna volgen drie groepjes van telkens 3 cijfers. Bijvoorbeeld 2.212.230.104

Iemand die op je school de boekhouding verzorgt, kan je zeker helpen aan dit nummer. Zelf opzoeken kan op de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen op basis van het adres van je school:

 

Je komt terecht op een pagina met alle vestigingen. Daar kies je het nummer van jouw vestiging:

vestingingsnummer 

 Dit nummer plaats je in het formulier.

 

Ja, er zijn heel wat steden, gemeentes, fondsen,... die ook subsidies verlenen aan scholen die culturele projecten op zetten. 

Deze staan gebundeld in een een handig overzicht (in samenwerking met Klascement). 

Als je subsidiebeheerder (=dynamobeheerder) bent, kan je een aanvraag doen voor dynamoOPWEG of dynamoPROJECT.

 • Je moet eerst beheerder worden van je schoolpagina
 • De aanvraag wordt verstuurd naar het algemene e-mailadres van de school. De beheerder van deze mailbox (secretariaat of directie) moet je aanvraag goedkeuren door op de link in de e-mail te klikken. Krijg je dit bericht op het algemene e-mailadres niet? Neem dan contact op met CANON Cultuurcel en we passen het algemene e-mailadres aan (canon [at] ond.vlaanderen.be).

Liever stap voor stap? Lees dan de handleiding 'inloggen, registreren, je schoolpagina vinden en dynamobeheerder worden'

Wil je meer informatie over de status van je aanvraag? Het je een vraag rond uitbetalingstermijnen of het evaluatieverslag? 

Hiervoor kan je terecht bij CANON Cultuurcel  (canon [at] ond.vlaanderen.be). 

Niet als het gaat om een eenmalige activiteit. Wel als deze activiteit een geïntegreerd onderdeel is van je totale project. Dan kan je de kosten onderbrengen onder toegangsgeld, max 250 euro.

Ja, zeker en vast. Per jaar kan je per vestiging van je school één dynamoPROJECT indienen. Let wel: heeft je school in de vorige ronde al een goedgekeurd project, dan moet je de eerstvolgende subsidieronde overslaan.

Een project herhalen kan, maar maak duidelijk in je nieuwe aanvraag op welke manier het vorige project geëvalueerd en geëvolueerd is. Op welke vlakken wordt het concept aangepast en is het vernieuwend. Je beschrijft dus sterke punten, werkpunten en op welke manier dit project een vernieuwende aanpak heeft ten opzichte van het vorige project. Je vernieuwde, creatief project is dus geen identieke herhaling van een vorig project.

Gratis vervoer via dynamoOPWEG kan niet tijdens de spitsuren. Gelden deze uren ook voor leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs die op zaterdag een culturele uitstap plannen?

Op zaterdag (enkel voor het deeltijds kunstonderwijs) geldt inderdaad de regeling in verband met de spitsuren niet. Het invulformulier laat echter niet toe om een tijdstip tussen 15.30u en 18.30u in te vullen.

Je kan als volgt een aanvraag indienen:
Geef een tijdstip in dat door het formulier wel wordt geaccepteerd.
In het veld ‘lijnnummer(s) terugreis’ geef je in dit geval het lijnnummer in en ook het juiste tijdstip. Bijvoorbeeld:
Lijn 230. Aan de halte om 16.45u (Zaterdag geldt spitsuurregeling niet)


 
Deze regeling geldt alleen op zaterdag voor scholen uit het Deeltijds Kunstonderwijs.
Alle andere regels (max. 30 personen per rit; max. één aanvraag omwisselen per rit) blijven uiteraard gelden.

Ik heb enkel een heenreis nodig. Mag ik bij vertrek gratis rijden met dynamoOPWEG en terugkeren op een andere manier? Hoe vul ik dan het aanvraagformulier voor gratis vervoer in? 

Het formulier verwacht inderdaad dat je een heenreis én terugreis aanvraagt. Enkel een heenreis nodig?

Vul het formulier in. Wanneer het tijdstip van de terugreis tijdens de spitsuren valt, mag  je het tijdstip aanpassen zodat je aanvraag toch aanvaard wordt.  Bij 'lijnnummer(s) terugreis' vermeld je in dit geval het correcte tijdstip van terugkeer en de manier waarop je zal terugkeren. Bijvoorbeeld terugreis om 16.00u met betaald ticket voor lijn 48

Bij het vertrek toon je de gratis dynamoOPWEG voucher en het betalende ticket  aan de buschauffeur. 

De terugreis gratis via dynamoOPWEG en de heenreis tijdens de piekuren? Dat kan ook op dezelfde manier.  

 

Kan ik via dynamoOPWEG ook gratis vervoer aanvragen voor een uitstap met de NMBS? Is er gratis vervoer via de bussen van de vervoersmaatschappij TEC?

We hebben alleen een overeenkomst met De Lijn, niet met andere vervoersmaatschappijen. Ook niet met de NMBS. 

Wanneer je op stap gaat in het kader van een dynamoPROJECT op jouw school, dan kan je de gemaakte vervoerskosten (met bus, trein, tram) ook vermelden in je aanvraag. We betalen zulke vervoerskosten terug tot max. 500 euro. Lees hier meer over de voorwaarden voor een dynamoPROJECT.

Om je makkelijker te kunnen helpen, kan een medewerker van Cultuurkuur je vragen naar het webadres van jouw schoolpagina op deze website. Hoe vind je dit?

Zoek je schoolpagina op Cultuurkuur. Wanneer je je eigen schoolpagina op Cultuurkuur bezoekt, verschijnt het adres automatisch in de adresbalk van je browser. Het adres begint steeds met www.cultuurkuur.be/agenda/g/ en eindigt met een reeks letters en cijfers.

Gratis met De Lijn via dynamoOPWEG kan enkel tijdens de daluren. Indien u toch vroeger wil vertrekken of tijdens de spitsuren (15.30u - 18.30u) wil terugkeren, dan moet u voor die verplaatsing gebruik maken van het betalende aanbod van De Lijn voor leerlingenvervoer

De heenreis betalend via De Lijn en de terugreis gratis via dynamoOPWEG? Dat kan. Geef 9.00u als vertrektijdstip op in het aanvraagformulier op deze website. Bij het vertrek toon je het betalende ticket aan de buschauffeur en je zegt dat je voor de terugreis wel gebruik zal maken van de gratis dagpas via dynamoOPWEG.  

De heenreis gratis via dynamoOPWEG en de terugreis tijdens de piekuren? Dat kan ook op dezelfde manier.  

Ik wil gratis naar een centrum voor natuureducatie of naar een organisatie die een educatief aanbod heeft in verband met milieu. Kan dat?

 

Met dynamoOPWEG kan u gratis naar een culturele bestemming.

Om een milieu-educatieve bestemming te bereiken kan je via Milieuzorg op school (MOS) een gratis MOS-bus- en trampas krijgen. Vul daarvoor het aanvraagformulier in van de provincie waarin je school gelegen is, ten minste 10 dagen voor de reis. 

Lijst met organisaties met een milieu-en/of natuureducatief aanbod

Gratis vervoer via dynamoOPWEG is bedoeld voor een verplaatsing met de klas naar een culturele bestemming. In afspraak met De Lijn hebben we het maximum vastgelegd op 30 personen per rit (met begeleiders inbegrepen).

Mag je dan meerdere aanvragen indienen, telkens voor een andere klas

Dit kan voor De Lijn alleen als het gaat om afzonderlijke ritten

Klas 3A neemt om 9.05u de bus naar de bib en keert om 11.10u terug.

Klas 3B kan dan met de bus van 10.05u naar de bib en keert om 12.10u terug.

In dat geval vraag je voor elke klas apart een dynamoOPWEG aan. Raadpleeg de routeplanner van De Lijn. Vermeld voor elke klas het juiste tijdstip van de heen- en terugreis en het nummer van de rit in je aanvraag.

Het is niet toegelaten om met meer dan 30 personen dezelfde busrit of tramrit te nemen. De Lijn heeft voor deze verplaatsingen wel een (betalend) aanbod voor leerlingenvervoer.

 

 

Je kan deze Powerpointpresentatie gebruiken. 

Onderstaand filmpje geeft een kort overzicht. Op ons YouTube-kanaal vind je meer voorbeelden.

 

Het maximale ondersteuningsbedrag voor een creatief schoolproject is 2000 euro. Deze subsidie kan je gebruiken voor 4 soorten projectkosten:

1. Samenwerken met een externe partner – max. 2000 euro

Het betrekken van een culturele partner van buiten de school brengt een unieke en verrijkende dynamiek met zich mee. Dit is de hoofddoelstelling van een dynamoPROJECT. Je mag de subsidie dan ook maximaal gebruiken voor kosten die hiermee samengaan. Op het aanvraagformulier is er een apart onderdeel voorzien waarin je de namen van deze mensen of organisaties vermeldt.

Het streefdoel is een project waarbij leerlingen een samenhangend traject doorlopen dat gradueel opgebouwd is, dat de tijd neemt om uitgediept te worden en dat geïntegreerd is in de vakken. De externe partner stapt in een actief en creatief proces met de leerlingen en de leerkracht professionaliseert zich hierdoor.

Het boeken van een kant-en-klaar aanbod is geen samenwerking op maat. Het is dus belangrijk dat beide partijen overleggen en hun verwachtingen op elkaar afstemmen.

Zoek je nog externe partners in je buurt? Bij organisaties vind je het aanbod en de contactgegevens van heel wat mogelijke cultuurpartners.

Vervoersonkosten van externe partners worden verrekend in de factuur voor samenwerking met externen.

2. Door leerlingen creatief te verwerken materiaal – max. 500 euro

Stof voor een modeproject, schildersdoek voor een beeldend project of planken voor een designproject zijn mogelijke voorbeelden. Maak ecologische materiaalkeuzes en ga bij voorkeur voor duurzaam of recycleerbaar materiaal.

Wat niet in aanmerking komt:

 • aankoop of huur van audiovisueel materiaal
 • huur van materiaal (kostuums, decor, geluidsinstallatie …)
 • huur van infrastructuur (zaal …)
 • infrastructurele werken (uitgraven van een vijver, inrichting van een lokaal …)
 • aankoop of huur van educatief materiaal of didactische methodes (leskoffers, handleidingen, educatieve pakketten, boekenpakketten … )
 • verblijfskosten
 • maaltijdonkosten of kosten voor recepties
 • drukwerk of fotokopieën
 • dossierkosten of administratieve kosten
 • geschenken en representatieonkosten
 • nascholingen of vormingen voor leerkrachten
 • hardware- en softwaremateriaal
 • meubilair
 • verzekeringen
 • SABAM 

Denk je toch iets van deze lijst nodig te hebben voor je dynamoPROJECT? Bij andere subsidies vind je een overzicht van ondersteuning die wordt verleend door steden, gemeentes  … waaronder (bijna) gratis materiaal.

3. Vervoerskosten – max. 500 euro

Ga je in het kader van het dynamoPROJECT naar een culturele bestemming, dan mag je de gemaakte vervoerskosten inbrengen.

Via dynamoOPWEG kan je met groepen tot 30 personen gratis gebruik maken van de diensten van De Lijn om naar culturele bestemmingen te reizen.

Vervoersonkosten van externe partners worden verrekend in de factuur voor samenwerking met externen.

4. Toegangsgeld – max. 250 euro

Voor een bezoek aan een culturele bestemming dat past binnen je dynamoPROJECT kan je toegangsgeld inbrengen.

Bij wie kan ik terecht met specifieke vragen over het aanbod dynamoOPWEG? Wie zijn de contactpersonen bij De Lijn voor het aanbod van dynamoOPWEG?

Meer informatie over dynamoOPWEG en andere producten van De Lijn vind je hier.

Heb je specifieke vragen, neem dan vooraf contact met de regioverantwoordelijke van De Lijn:

De Lijn Antwerpen

Grotehondstraat 58 2018 Antwerpen

Tel. 03 218 14 11

Fax. 03 218 15 00

Mail: versterkingsritten.ant [at] delijn.be

Info: 03 218 15 33 (Wendy Thielemans)

De Lijn Limburg

Grote Breemstraat 4 3500 Hasselt

Tel. 011 85 02 11

Fax. 011 25 32 92

Mail: christine.janssens [at] delijn.be

Info: 011 85 42 51 (Christine Janssens, relatiebeheerder)

De Lijn Oost-Vlaanderen

Brusselsesteenweg 361

9050 Gentbrugge

Tel. 09 211 91 11

Fax. 09 211 91 10

Mail: versterkingsritten.ovl [at] delijn.be

Info: 09 211 93 34 (Lutgarde Depraetere)

De Lijn West-Vlaanderen

Nieuwpoortsesteenweg 110

8400 Oostende

Tel. 059 56 52 11

Fax. 059 56 52 12

Mail: wvl [at] delijn.be

Info: 059 56 52 25 (Trui Lambrecht)

De Lijn Vlaams-Brabant

Martelarenplein 19

3000 Leuven

Fax. 016 31 37 12

Mail: speciaalvervoer.vlbrab [at] delijn.be

Info: 016 31 36 53 (Bert Van Erdeweghe)

Brusselse scholen die van het gratis lijnvervoer wensen te genieten, nemen contact op met De Lijn. https://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst

De Lijn Centrale Diensten

Neem contact via het online contactformulier van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst

Aanmelden en registreren

Je kan je profielgegevens zoals je e-mailadres eenvoudig aanpassen. 

Dat kan via deze link, of door op je gebruikersnaam in de balk bovenaan te klikken. Een menu opent, waar je op "Mijn profiel bewerken" klikt.

Achter de tab ‘logingegevens’ kan je je gebruikersnaam en e-mail zien.

De door jou gekozen gebruikersnaam maakt je binnen onze diensten uniek. Het is bijgevolg niet mogelijk om je gebruikersnaam te wijzigen. 

Andere gegevens zoals je e-mailadres kan je wel aanpassen.

 

Je kan je paswoord eenvoudig resetten via deze link. Geef je e-mailadres op en je ontvangt een e-mail met verdere instructies.
Je kan ook steeds je paswoord wijzigen via je profiel.

Met UiTiD kan je je aanmelden op verschillende websites, zoals UiTdatabank.beCultuurkuur.be en UiTinVlaanderen.be via een beveiligde verbinding. 
Log met je UiTiD in op Cultuurkuur.be. Zo kan je pagina’s van organisaties en scholen volgen en aangeven dat je werkt voor een organisatie of school.

Ik wil subsidies aanvragen voor mijn school via dynamoOPWEG, dynamoPROJECT en Kunstkuur.  Moet ik me eerst registreren?

Kunstkuur, dynamoOPWEG, dynamoPROJECT? Voor je ze kan aanvragen, moet je je eenmalig aanmelden bij de schoolpagina van jouw school op Cultuurkuur. We sturen dan een e-mail met een bevestigingslink naar het officiële e-mailadres van de school. Wordt er op de link geklikt, dan kan je voortaan namens de school al onze subsidies aanvragen en opvolgen: je bent subsidiebeheerder.

 

Eerst moet je je inschrijven als gebruiker.


Aanmelden kan op 2 manieren.


Wanneer je aangemeld bent als gebruiker, kan je op zoek naar de pagina van jouw school op Cultuurkuur.


Geef postcode en straatnaam in. Doe je een Kunstkuur aanvraag namens een instelling voor deeltijds kunstonderwijs, geef dan het adres van je hoofdvestiging op.


Je krijgt een aantal zoekresultaten te zien. Klik op jouw school.


Je bent op jouw schoolpagina op Cultuurkuur. Klik nu op Subsidiemogelijkheden


Doe een aanvraag om subsidiebeheerder te worden. Klik op een van de oranje knoppen Stuur aanvraag. 

Welke oranje knop maakt hier niet uit, want als subsidiebeheerder zal je al onze 3 subsidies kunnen aanvragen: dynamoPROJECT, dynamoOPWEG en Kunstkuur. 


Je krijgt een melding te zien. Op hetzelfde moment wordt een activatielink verstuurd naar het e-mailadres van de school.
Wanneer op de link in die e-mail wordt geklikt, word je subsidiebeheerder.


Eens je subsidiebeheerder bent, krijg je extra tabbladen te zien op de pagina van jouw school op Cultuurkuur.

Je kan voortaan dynamoOPWEG en dynamoPROJECT aanvragen doen namens je school. Je zal ook kunnen samenwerken met een andere school in het kader van een Kunstkuur. 

 


Meer informatie over dynamoPROJECT.

Meer informatie over dynamoOPWEG.

Meer informatie over Kunstkuur.